Халамжийн үйлчилгээнд хамрагдахад бүрдүүлэх материалууд

Бүтэн өнчин хүүхэд асарсаны тэтгэмжинд   хамрагдах иргэд

1.Өргөдөл

2.Асран хамгаалагч тогтоолгосон захирамж

3.Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар

4.Асран хамгаалагийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар

5.Асран хамгаалагчийн 2 хувь зураг

6.Гэрээ хийгдэнэ

/АДЗ-ийн хурлаар орно.Хороон дээр материалаа авчирч өгнө/

 

ТЭЖЭЭГЧЭЭ АЛДСАНЫ ТЭТГЭВЭРТ ХАМРАГДАХАД БҮРДҮҮЛЭХ  МАТЕРИАЛ

1.Цахим үнэмлэхний хуулбар

2.Эцэг эхийн нас барсаны гэрчилгээний хуулбар

3.Өргөдөл

4.Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар

5. Эцэг /эх/ 2 хувь зураг

 /Материалаа хороон дээр авчирч өгнө.АДЗ-ийн хурлаар орно./

 

18-24 НАСНЫ БҮТЭН ӨНЧНИЙ ТЭТГЭМЖИНД ХАМРАГДАХАД БҮРДҮҮЛЭХ  МАТЕРИАЛ

1.Цахим үнэмлэхний хуулбар

2.Эцэг эхийн нас барсаны гэрчилгээний хуулбар

3.Өргөдөл

4.Асран хамгаалагч тогтоосон Дүүргийн засаг даргын захирамжийн хуулбар

/Материалаа хороон дээр авчирч өгнө.АДЗ-ийн хурлаар орно./

 

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ ТЭТГЭВЭРТ ОРОХ БҮРДҮҮЛЭХ  МАТЕРИАЛ

1.Цахим үнэмлэхний хуулбар

2.2 хувь зураг

3.Эмчийн комиссын шийдвэр /ХЧА-тай/

4.Өргөдөл /дэлгэрэнгүй/

5.Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөгүй гэсэн лавлагаа

/материалаа хороон дээр авчирч өгнө./

 

АСАРГААНД ОРОХ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙН БҮРДҮҮЛЭХ  МАТЕРИАЛ

1.Асруулагчийн гэрчилгээний хуулбар

2.Асрагчийн цахим үнэмлэхний хуулбар

3.Асруулагчийн 2 хувь зураг

4.Асрагчийн 2 хувь зураг

5.Эмчийн комиссын шийдвэр

6.Өрхийн эмнэлгийн бичиг

7.Өргөдөл

8.Асаргааны гэрээ хийх

/материалаа хороон дээр авчирч өгнө.АДЗ-ийн хурлаар орно./

 

АЛДАРТ ЭХИЙН ОДОН АВАХ ИРГЭДИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.Цахим үнэмлэхний хуулбар

2.Алдарт эхийн одонгийн үнэмлэхний хуулбар

3.Өргөдөл

4.2 хувь зураг

/Материалаа хороон дээр авчирч өгөөд хорооноос дэвтэрээ авна/

 

 

АСАРГААНД ОРОХ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ  МАТЕРИАЛ

1.Асруулагчийн цахим үнэмлэхний хуулбар

2.Асрагчийн цахим үнэмлэхний хуулбар

3.Асруулагчийн 2 хувь зураг

4.Асрагчийн 2 хувь зураг

5.Эмчийн комиссын шийдвэр

6.Өрхийн эмнэлгийн бичиг

7.Өргөдөл

8.ХЧА-тай комиссын шийдвэрийн хуулбар

9.Асаргааны гэрээ хийх

/материалаа хороон дээр авчирч өгнө.АДЗ-ийн хурлаар орно./

 

ХӨНГӨЛӨЛТ АВАХ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.Цахим үнэмлэхний хуулбар

2.Өргөдөл

3.Комиссын шийдвэр /эмч нарын зөвлөгөөний//хос эрхтэн дээр заавал шаардана

4.Тухайн авах гэж  байгаа зүйлийнхээ үнийн дүнгийн нэхэмжлэл

5.ХЧА-тай комиссын шийдвэрийн хуулбар

6.ХБИ гэсэн цэнхэр үнэмлэхний хуулбар

7.Асаргаатай ХБИ асаргааны коммиссын шийдвэр

/Материалаа хороон дээр авчирч өгнө/

 

ХӨНГӨЛӨЛТ АВАХ АХМАД НАСТНЫ

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.Цахим үнэмлэхний хуулбар

2.Өргөдөл

3.Комиссын шийдвэр /эмч нарын зөвлөгөөний//хос эрхтэн дээр заавал шаардана

4.Тухайн авах гэж  байгаа зүйлийнхээ үнийн дүнгийн нэхэмжлэл

/Материалаа хороон дээр авчирч өгнө/

 

ГЭНЭТИЙН АЮУЛ ОСОЛД ӨРТСӨН ИРГЭДИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.Цахим үнэмлэх хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар /бүх гэр бүлийн/

2.Өргөдөл

3.Галын акт эх хувиар нь

4. Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа/ насанд хүрсэн иргэн бүрээр/

/Материалаа хороон дээр авчирч өгнө.АДЗ-ийн хурлаар орж баталгаажна/

 

 

АСАРГААНД ОРОХ АХМАД НАСТНЫ

БҮРДҮҮЛЭХ  МАТЕРИАЛ

1.Асруулагчийн цахим үнэмлэхний хуулбар

2.Асрагчийн цахим үнэмлэхний хуулбар

3.Асруулагчийн 2 хувь зураг

4.Асрагчийн 2 хувь зураг

5.Эмчийн комиссын шийдвэр

6.Өрхийн эмнэлгийн бичиг

7.Өргөдөл

8.Асаргааны гэрээ хийх

/материалаа хороон дээр авчирч өгнө.АДЗ-ийн хурлаар орно./

 

 

 

 

 

ХОРИХ БАЙГУУЛЛАГААС СУЛЛАГАДСАН ӨӨРИЙН ОРОН ГЭРГҮЙ ИРГЭДИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.Цахим үнэмлэхний хуулбар

2.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын суллагдсан тухай тодорхойлолт

3.Үл хөдлөх хөрөнгөгүй гэсэн лавлагааны бичиг

4.Өргөдөл

5.ХНХЯ-ны сайдын тушаалд заасан босго оноо хангасан байх

/Материалаа хороон дээр авчирч өгнө.АДЗ-ийн хурлаар баталгаажна./

 

АСАРГААНЫ СУНГАЛТ ХИЙЛГЭХ АХМАД НАСТНЫ БҮРДҮҮЛЭХ  МАТЕРИАЛ

1.Асруулагчийн цахим үнэмлэхний хуулбар

2.Асрагчийн цахим үнэмлэхний хуулбар

3.Эмчийн нарын комиссын шийдвэр /эх хуваариа/

4.Өргөдөл

5. Тэтгэмжийн дэвтэр

/материалаа хороон дээр авчирч өгнө.АДЗ-ийн хурлаар орно./

 

АСАРГААНЫ СУНГАЛТ ХИЙЛГЭХ ХБИ

 БҮРДҮҮЛЭХ  МАТЕРИАЛ

1.Асруулагчийн цахим үнэмлэхний хуулбар

2.Асрагчийн цахим үнэмлэхний хуулбар

3.Эмчийн нарын комиссын шийдвэр /эх хуваариа/

4.Өргөдөл

5. Тэтгэмжийн дэвтэр

6. ХЧА-тай комиссын шийдвэрийн хуулбар

/материалаа хороон дээр авчирч өгнө.АДЗ-ийн хурлаар орно./

 

АСАРГААНЫ СУНГАЛТ ХИЙЛГЭХ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙН БҮРДҮҮЛЭХ  МАТЕРИАЛ

1.Асруулагчийн цахим үнэмлэхний хуулбар

2.Асрагчийн цахим үнэмлэхний хуулбар

3.Эмчийн нарын комиссын шийдвэр /эх хуваариа/

4.Өргөдөл

5. Тэтгэмжийн дэвтэр

/материалаа хороон дээр авчирч өгнө.АДЗ-ийн хурлаар орно./

 

ЖИРЭМСЭН НЯРАЙН ТЭТГЭМЖИНД ХАМРАГДАХ

 ИРГЭДИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.Цахим үнэмлэхний хуулбар

2.1 хувь зураг

3.Өрхийн эмнэлэгийн бичиг

4.Хорооны тодорхойлолт

/Материалаа хороон дээр авчирч өгнө/

 

ХӨНГӨЛӨЛТ АВАХ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.Цахим үнэмлэхний хуулбар

2.Өргөдөл

3.Комиссын шийдвэр /эмч нарын зөвлөгөөний//хос эрхтэн дээр заавал шаардана

4.Тухайн авах гэж  байгаа зүйлийнхээ үнийн дүнгийн нэхэмжлэл

5.ХЧА-тай комиссын шийдвэрийн хуулбар

6.ХБИ гэсэн цэнхэр үнэмлэхний хуулбар

7.Асаргаатай ХБИ асаргааны коммиссын шийдвэр

/Материалаа хороон дээр авчирч өгнө/

ХӨНГӨЛӨЛТ АВАХ АХМАД НАСТНЫ

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.Цахим үнэмлэхний хуулбар

2.Өргөдөл

3.Комиссын шийдвэр /эмч нарын зөвлөгөөний//хос эрхтэн дээр заавал шаардана

4.Тухайн авах гэж  байгаа зүйлийнхээ үнийн дүнгийн нэхэмжлэл

/Материалаа хороон дээр авчирч өгнө/

 

ХӨНГӨЛӨЛТ АВАХ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.эх/эцэг/-ийнцахим үнэмлэхний хуулбар

2.Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар

3.Өргөдөл

4.Комиссын шийдвэр /эмч нарын зөвлөгөөний//хос эрхтэн дээр заавал шаардана

5.Тухайн авах гэж  байгаа зүйлийнхээ үнийн дүнгийн нэхэмжлэл

/Материалаа хороон дээр авчирч өгнө/

 

СУВИЛАЛЫН ХӨНГӨЛӨЛТ АВАХ

ХБХ-ИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.Эх/эцэг/-ийнцахим үнэмлэхний хуулбар

2.Хүүхдийн гэрчилгээний хуулбар

3.Өргөдөл

4.Комиссын шийдвэр /асаргааны/

5. Сувилалын газрын илгээх бичиг

6.Сувилалын төлбөр тушаасан баримт

7.Замын зардал тушаасан баримт/2 талын/

/Материалаа хороон дээр авчирч өгнө/

 

СУВИЛАЛЫН ХӨНГӨЛӨЛТ АВАХ

ХБИ-НИЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.Цахим үнэмлэхний хуулбар

2.Өргөдөл

3.Сувилалын газрын илгээх бичиг

4.ХЧА-тай комиссын шийдвэрийн хуулбар

5.ХБИ гэсэн цэнхэр үнэмлэхний хуулбар

6.Асаргаатай ХБИ асаргааны коммиссын шийдвэр

7.Сувилалын төлбөр тушаасан баримт

8.Замын зардал тушаасан баримт/2 талын/

 

/Материалаа хороон дээр авчирч өгнө/

 

СУВИЛАЛЫН ХӨНГӨЛӨЛТ АВАХ

АХМАД НАСТНЫ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.Цахим үнэмлэхний хуулбар

2.Өргөдөл

3.Сувилалын газрын илгээх бичиг

4. Сувилалын төлбөр тушаасан баримт

5.Замын зардал тушаасан баримт/2 талын/

/Материалаа хороон дээр авчирч өгнө/

 

АМРАЛТЫН ХӨНГӨЛӨЛТ АВАХ

АХМАД НАСТНЫ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.Цахим үнэмлэхний хуулбар

2.Өргөдөл

3.100000 төгрөг тушаасан баримт

/Материалаа хороон дээр авчирч өгнө/

 

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт