5 дугаар хороонд өргөдөл, гомдол гаргах
НЭМСЭН:khoroo5@khanuul.mn
5 дугаар хороонд өрөгдөл, гомдол гаргах
ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ГАРГАХ.
 Иргэдийн өргөдөл гомдол хариуцсан ажилтан: "5 ДУГААР ХОРОО"-НЫ нэг цонхны үйлчилгээн дээр Зохион байгуулагч Д.АЛИМААД өгнө.
ИРГЭН ТА ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ БИЧИХЭД: 
1. Өргөдөл хүлээн авагч байгууллага, албан тушаалтны нэр бүхий өргөдлийн толгой тодорхой байх
2. Өргөдөл бичих болсон учир шалтгаан буюу агуулга
3. Гэрийн хаяг, гарын үсэг
4. Регистрийн дугаар 
5. Холбогдох утасны дугаар
6. Он, сар, өдөр Жич: Өргөдөл, гомдлыг эдгээрээс дутуу бүрдэлтэй бичиж өгвөл буцаана. 
Таны өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэгдвэл хорооны ажилтан болон хэсгийн ахлагч биеэр очиж мэдэгдэх, эсвэл өргөдөлд өичсэн утасны дугаарт текстэн мэдээллээр буюу мсж-ээр, утсаар мэдэгдэх болно.
Шийдвэрлэх хугацаа 1. Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ.
Шаардлагатай тохиолдолд уг хугацааг тухайн байгууллагын удирдах албан тушаалтан 30 хүртэл хоногоор нэмж сунгаж болно. 
Хугацаа сунгасан тухай өргөдөл, гомдол гаргагчид мэдэгдэнэ
. 2. Саналын шинжтэй өргөдлийн хариуг 90 хоногт багтаан өгнө.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт